Prawa i obowiązki nadawcy i odbiorcy w świetle CMR

Prawa i obowiązki nadawcy i odbiorcy w świetle CMR

Jakiś czas temu na naszym blogu pisaliśmy o tym, czym jest, czego dotyczy i kiedy ma zastosowanie konwencja CMR. W dzisiejszym artykule na chwilę powrócimy do tego tematu, tym razem jednak skupimy się na tym, jakie są prawa i obowiązki nadawcy, odbiorcy oraz przewoźnika w świetle konwencji CMR.

.

Prawa i obowiązki nadawcy

O tym, czego dotyczy konwencja CMR, możecie przeczytać w artykule, który znajdziecie tutaj. Jedną ze stron, która otrzymuje jeden z trzech egzemplarzy międzynarodowego listu przewozowego, jest nadawca. W świetle tej konwencji nadawca ładunku ma prawo:

  • wymagać wystawienia tylu listów przewozowych, ile pojazdów należy użyć do przewiezienia ładunków lub ile jest partii, bądź rodzajów towarów,
  • rozporządzać towarem oraz zażądać od przewoźnika wstrzymania przewozu, zmiany miejsca przewidzianego dla wydania ładunku, a także wydania towaru odbiorcy innemu niż wskazany w liście przewozowym.

Natomiast do obowiązków nadawcy należą:

  • odpowiedzialność za wszelkie koszty i szkody wynikające z nieścisłości lub niedostatecznej liczby informacji zawartych w liście przewozowym oraz wszelkich innych danych i instrukcji wydanych przez nadawcę w celu wystawienia listu przewozowego,
  • odpowiedzialność wobec przewoźnika za szkody (wyrządzone osobom, wyposażeniu lub towarom) oraz poniesienie kosztów wynikających z wadliwego opakowania ładunku, jeśli wada nie była wcześniej znana przewoźnikowi w chwili przyjęcia towaru i nie wniósł on wówczas żadnych zastrzeżeń w tej kwestii.

 .

Prawa i obowiązki odbiorcy

Kolejną stroną konwencji CMR jest odbiorca, czyli osoba, której ma zostać dostarczony przewożony towar. Co należy do praw i obowiązków odbiorcy towaru?

  • Odbiorca, nawet jeśli wcześniej odmówił przyjęcia towaru, ma prawo domagać się jego wydania, jeśli przewoźnik nie otrzyma od nadawcy przeciwnych instrukcji,
  • po dostarczeniu ładunku na miejsce przewidzianej dostawy, odbiorca ma prawo żądać od przewoźnika wydania, za pokwitowaniem, drugiego egzemplarza listu przewozowego i towaru, jeśli stwierdzone zostało zaginięcie lub towar nie przybył po upływie uzgodnionego terminu. Ponadto odbiorca może we własnym imieniu dochodzić swoich praw wobec przewoźnika wynikających z umowy przewozu,
  • odbiorca, który korzysta z praw, które mu przysługują w myśl powyższego punktu, ma obowiązek zapłacić należność, która wynika z listu przewozowego. Jeśli między odbiorcą a przewoźnikiem wystąpi spór, przewoźnik ma obowiązek dostarczyć towar tylko wtedy, gdy odbiorca udzieli mu zabezpieczenia.

.

Prawa i obowiązki przewoźnika

Prawa i obowiązki przewoźnika w świetle konwencji CMR ograniczają się do:

  • przewoźnika ponosi odpowiedzialność za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru albo jego uszkodzenie, które wystąpiło w czasie od przyjęcia towaru a jego wydaniem, a także za opóźnienie dostarczenia ładunków,
  • przewoźnik jest zwolniony od wspomnianej wyżej odpowiedzialności wtedy, gdy zaginięcie, uszkodzenie lub opóźnienie dostawy zostało spowodowane winą osoby uprawnionej.

Napisz komentarz

Twój adres Email nie zostanie opublikowany.